Bell Schedules

Regular
Bell Schedule

Collaboration
Bell Schedule

Assembly
Bell Schedule

Period 1 7:20 - 8:14 Period 1 7:39 - 8:14 Period 1 7:26 - 8:14
Period 2 8:20 - 9:14 Period 2 8:20 - 8:55 Period 2 8:20 - 9:08
Period 3 9:20 - 10:19 {A} Period 3 9:01 - 9:41 {A} Assembly 9:14 - 9:44
Brunch 10:19 - 10:34 Period 4 9:47 - 10:22 Brunch 9:44 - 9:59
Period 4 10:40 - 11:34 Lunch 10:22 - 10:52 Period 3 10:05 - 10:58 {A}
Period 5 11:40 - 12:34 Period 5 10:58 - 11:33 Period 4 11:04 - 11:52
Lunch 12:34 - 1:04 Period 6 11:39 - 12:14 Lunch 11:52 - 12:22
Period 6 1:10 - 2:04 Period 7 12:20 - 12:55 Period 5 12:28 - 1:16
Period 7 2:10 - 3:04 Period 6 1:22 - 2:10
Period 7 2:16 - 3:04
{A} - Announcements 5 minutes {A} - Announcements5 minutes {A} - Announcements5 minutes
54 minute periods 35 minute periods 48 minute periods; 28 minute assembly
6 minute passing periods; 420 minute day 6 minute passing periods; 36 hours total year 6 minute passing periods; 406 minute day